Praktisk info

Afgrænsning af tilbuddet og dets målgruppe:

Tilbuddet omfatter voksne med PWS med psykiske, sociale, adfærdsmæssige og indlæringsmæssige problemer. Pt. er der 6 beboere med PWS bosiddende på Kirstinelund.

Kirstinelund ligger de fleste arbejdstimer internt men pga. de forskellige fysiologiske problemstillinger der er for personer med PWS, så er Kirstinelund tilknyttet et diabetes team, et kæbe- og kirurgi afsnit, en øjenafdeling samt Skejby sygehus, som er center for sjældne sygdomme, og hvor beboerne går til speciallæger indenfor PWS. Desuden er borgerne tilknyttet ridefys, alm. fys, almen praktiserende læge og er til tandlægekontrol 2 gange årligt.

Personale normering er pt. en til en. Medarbejderne har speciale i pleje- og omsorgs arbejde med voksne med PWS og de følge-sygdomme, der kan være tilknyttet dette syndrom. Derudover har personalet deltaget i en del kurser for at erhverve sig nye kompetencer, så et barns behov kan tilgodeses.

Visitering

Alle brugere er visiteret til stedet som paragraf 107 og vi har en ledig plads under paragraf 108 og en ledig plads under paragraf 66.
Tilsyn føres af Jytte Marie Haahr, Socialtilsyn Syd.

Børn visiteres under paragraf 66.

Det socialpædagogiske forløb:

Henvisning og før kontakt.

Der tilbydes efter aftale et uforpligtende forbesøg på stedet. Forbesøg tilbydes den visiterende kommunes sagsbehandler/socialrådgiver, den kommende beboer samt dennes forældre og familiære netværk.

Har en visiterende kommune ønsker og behov for at vide mere om stedet henviser Kirstinelund til vores hjemmeside eller kontakte os på tlf. For at give en kommende beboer så god en start på Kirstinelund som muligt, vil personalet gerne have tilsendt fx et sags resume af den sociale handleplan, da et sådant resume kan give personalet et lille indblik i en eventuel kommende beboer på Kirstinelund.

Kirstinelund vil helst undgå at der etableres en prøvetid før den endelig visitation/indslusning, da det vil skabe for meget uro for de øvrige beboere, der allerede bor her.

Visitation:

Der holdes et møde hvor borgeren, forældre/pårørende og sagsbehandler/socialrådgivere deltager sammen med lederen samt en medarbejder fra Kirstinelund. På dette møde vil Kirstinelunds personale lytte meget til borgerens og pårørendes forventninger. Desuden er det vigtigt for personalet her på stedet at drøfte med den visiterende kommune, hvilke muligheder de ser.

Finder alle parter på det første møde, at der kan opnås en øget livskvalitet for den pågældende borger og beslutningen om indflytning er truffet, berammes et nyt møde med den visiterende kommune, hvor den økonomiske del drøftes. Kontrakten underskrives efter max en mdr. regnet fra visitations mdr.

Indslusning:

Kirstinelund har en indslusnings periode på typisk 3 mdr.

I denne periode vil den nye beboer få hjælp til indretning af værelse, flytning af personlige papirer, læge, tandlæger og andet. Beboeren vil blive informeret om de små daglige gøremål og husets regelsæt.

Personalet vil i denne periode foretage observationer, som skal bruges til udarbejdelse af den endelige handleplan for beboeren. Handleplanen vil blive drøftet med beboeren, pårørende og sagsbehandler. Der indskrives ikke blot endelige mål, men også delmål og hvad beboeren, pårørende samt Kirstinelunds personale mener der skal til, for at disse nås. Ligeledes kan det drøftes, hvilke udfordringer det vil kræve af alle parter for at nå både mål og delmål.

Endvidere vil der i perioden blive søgt om skole og beskæftigelses tilbud til den pågældende beboer.

Bearbejdning og stabilisering:

Beboeren vil som en naturlig del af opholdet forsat være sikret inddragelse i de beslutninger, der angår borgerens egen person.

Inddragelse i beslutninger betyder også ansvar og valg. Netop ansvar og valg er begreber som borgere med PWS kan have endog meget svært ved at forholde sig til. Men ” børn, unge og voksne med PWS kan udvikle en vis selvstændighed hvis de har en positiv autoritet som fører et konstant og tæt tilsyn med dem”(Gatzwiller 1994).

På Kirstinelund er det personalet, der er den positive autoritet. Dette gøres ved at huset har faste daglige rutiner og rammer, hvor den enkelte borger ikke pålægges større ansvar end denne kan magte. Derved sikres en større ro hos beboerne og en positiv spiral udvikles, hvor fx ros og anerkendelse er nøgleord. Samtidig forbliver personalet tydelige omsorgspersoner.

Det er vigtigt at pårørende er med i beboerens netværk. Derfor anser Kirstinelund pårørende som en vigtig samarbejdspartner. Ligeledes er det vigtigt med god kommunikation til fx værksteder, skoler, sagsbehandler/socialrådgiver og evt. foreninger, så man når rundt om beboeren, både i arbejds- og fritids-henseender.

Der vil blive udarbejdet status-rapport en gang årligt, hvor beboeren, pårørende, sagsbehandler og Kirstinelunds personale deltager. For børn dog 2 gange årligt.

På Kirstinelund afholdes der personale møder og ansatte modtager supervision i det omfang, det er nødvendigt. Der bliver afholdt MUS samtaler og er der brug for det, så afholdes interne kurser.

Udslusning:

Beboerne på Kirstinelund er sikret et ophold så længe den pågældende beboer ønsker dette. Ønsker en beboer ikke at forsætte opholdet på Kirstinelund vil der blive afholdt et udslusnings møde, hvor sagsbehandler, beboer og Kirstinelunds personale deltager. Kirstinelund vil, hvis en beboer rejser, have en forud aftalt tidsramme på tre måneders forløb, hvis parterne er blevet enige heri og betingelserne for, at beboeren er lovet en anden socialpædagogisk boform, kan udflytningen finde sted.