Faglig målsætning

Borgerne går henholdsvis i skole og på et beskyttet værksted.

Skolen er specal skole. Der er et fagligt kompetent personale, der også har en viden om PWS og hvad det er af udfordringer der kan være både for borgeren men også personalet.

Skolen udviser stor vilje til at skabe de særlige rammer / pædagogik der  skal være for at skabe de bedste muligheder for elever med PWS. Den store velvilje skolen udviser er sammen med Kirstinelunds faglige personale grundlag for et godt samarbejde,

Det gode samarbejde er grobund for at skabe bedst  mulig læring for borgeren. Der arbejdes ud fra ICS.  Der ud over benytter Kirstinelund og skole og VISO, hvor der arbejdes sammen og dermed en fælles viden og forståelse

Når skolen afholder specielle begivenheder  og skole hjem samtaler er der en personale med fra Kirstinelund, hvis forældrene ønsker det.

Kirstinelund ligger 13 km. fra skolen.

De borger der går på arbejde arbejder på beskyttede værksteder. Det ene værksted arbejder med tekstiler, Der bliver syet mange fine ting. Det andet værksted er et træ hold, hvor der kløves brænde som køres ud til forbrugerne.

Begge værksteder har faglig personale der har kendskab til de udfordringer borger med PWS har og med denne viden kan guide borgerne når der er behov for det. Gennem værkstedet er borgerne sommetider på tur. Borgernes arbejdsdag er  opdelt sådan at de i formiddagstimerne er på værkstederne og i eftermiddagstimerne laver fysiske aktiviteter. Det er gå ture, svømning og folkedans.

Værksteder og skole arbejder sammen med Kirstinelund og den enkelte borger om at fastsætte mål der kan styrke borgeren både i fritiden og på skole/arbejde. Mål der styrker både fysikken og sociale kompetencer. Borgeren er medvirkende til at fastsætte metoderne for at nå de fastsatte mål.

Kirstinelunds overordnede  pædagogiske arbejdsredskaber er KRAP og neuropædagogik. Der ud over bruges Gentle Teaching, og Low arousal. Pædagogiske tilgange der knytter an til vores overordnede værdigrundlag. Når der fastsættes mål, er det for Kirstinelund vigtigt at der til gode ses hvilke ønsker den visiterende kommune har og hvad er vores værdigrundlag er. Det med er der også en forventningsafstemning der giver ro til det videre pædagogiske arbejde.

De mål der fastsættes, evalueres og effekten af målene, giver viden til hvordan nye mål kan sættes og hvilke niveau der skal sættes for fremtidige mål . Personalet arbejder som ofte med små mål så borgerne opnår succes.

Personale gruppen er bestående af pædagoger, ergoteraputer, social og sundheds assistenter, pædagogmedhjælper og pedel/ pædagogmedhjælper. Der ud over er der kontorassistent og leder.