Tilsynsrapport

2015.12.03

Konklusionen på tilsynet

Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn 6 og 12 - 18. Socialtilsynet vurderer at Pws bostedet Kirstinelund generelt lever op til de krav der stilles i kvalitetsmodellen.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer at borgerne støttes i at forbedre og vedligeholde deres praktiske færdigheder, i form af beskyttet beskæftigelse samt STU forløb. Yderligere vurderes det, at der udarbejdes mål for hver enkelt beboer i samarbejde med relevante samarbejdspartner, herunder den primære medarbejder, borgere, myndighedssagsbehandler samt mulighed for deltagelse af pårørende. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet arbejder på at sikre at målene bliver skriftelige i 2016. Tilbuddet for nyt system i første kvartal 2016, som har flere muligheder for at opstille mål og evaluere på opstillede mål. Socialtilsynet vurderer yderligere at borgerne støttes i dagligdagen således, at de inkluderes i samfundet via beskyttet beskæftigelse og særlig tilrettelagt uddannelse samt sociale aktiviteter. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet i samarbejder med relevante samarbejdspartnere, tager højde for den enkelte borgers behov og forudsætninger, idet hver borger vurderes individuelt. Socialtilsynet vurderer at Kirstinelund støtter og motivere borgere både under det fyldte 18 år og over.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer at Pws bostedet Kirstinelund styrker borgernes social kompetencer og selvstændighed, igennem de mål som udarbejdes efter indflytning. De individuelle mål udarbejdes under hensyntagen til hver enkelt borgers kompetencer og formåen, set i forhold til de begrænsninger diagnosen Prader Willi giver. Der arbejdes med at involvere borgerne i de daglige gøremål således, at de udvikler og vedligeholder deres kompetencer omkring de opgaver der almindeligvis følger med at bo selv. Socialtilsynet vurderer yderligere at tilbuddet sikrer, at den enkelte borger udvikler egne personlige kompetencer og selvstændighed via tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Tilbuddet har en afgrænset målgruppe og sikre at der sker differentiering i forhold til støtten til den enkelte borger. Tilbuddet har siden sidste tilsyn arbejdet med implementering af Barnets Reform. Tilbuddet arbejder på at sikre kontinuitet og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne. Tilbuddet arbejder i det omfang det er muligt på at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, samt at sikre barnets muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk. Socialtilsynet vurderer at Kirstinelund støtter og motivere borgere i sociale relationer og selvstændigheder i forhold til målgruppens funktionsnedsættelse, både for borgere under det fyldte 18 år og over.

Målgruppe

Det er socialtilsynets vurdering, at Pws bostedet Kirstinelunds pædagogiske faglige tilgange og metoder er optimale for borgere med Prader Willi Syndrom samt til borgere med anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der vil kunne drage nytte af den strukturerede pædagogik der anvendes, set i forhold til diagnosen Prader Willi Syndrom. Det er dog samtidig socialtilsynet vurdering, at Pws bostedet Kirstinelund ikke i tilstrækkelig grad, udarbejder pædagogiske planer, som anbefalet af både Tilsynet i 2013, samt af socialtilsynet i 2014 og 2015. Yderligere vurderer socialtilsynet at der er behov for, at Pws bostedet Kirstinelund synliggøre de beskrevne pædagogiske tilgange og metoder således, at disse afspejles/kobles til den daglige praksis. Kirstinelund er i gang med processen i forhold til at beskrive opstillede mål og evaluering. Socialtilsynet vurderer at Pws bostedet Kirstinelund sikrer, at den enkelte borger bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer at Pws bostedet Kirstinelund understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og samarbejder med relevante parter. Socialtilsynet vurderer at Pws bostedet Kirstinelund overordnet arbejde på, at magtanvendelser samt overgreb så vidt muligt undgås. Socialtilsynet vurderer dog, at der er behov for at iværksætte opkvalificering af leder og medarbejdere i reglerne for magtanvendelse inden for børne/unge området samt inden for voksen området. Der er lagt vægt på, at leder og medarbejderne ikke i tilstrækkeligt grad er bekendt med, forskellige regelsæt. Tilbuddet har i 2015 fået undervisning på området og er fortsat i proces i forhold til at få implementeret viden. Socialtilsynet vurderer at der er behov, at lederen fremadrettet reflekterer over eventuelle magtanvendelser, herunder at sørge for at der løbende skabes læring i medarbejdergruppen, til brug for forbedring af indsatsen.

Organisation og ledelse

Samlet vurderer socialtilsynet, at Pws bostedet Kirstinelund overordnet har en kompetent bestyrelse samt en kompetent daglig ledelse. Socialtilsynet vurderer at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering og en ledelse der sammen med bestyrelse sikre den strategiske og faglige udvikling. Socialtilsynet vurderet at tilbuddets leder har de rette kvalifikationer, samt er i gang med at tilegne sig viden om ledelse, i forhold til dem daglige drift af tilbuddet.

Kompetencer

Det er Socialtilsynets vurdering at medarbejderne besidder relevante kompetencer, til at varetage målgruppens behov. Det vurderes at medarbejderne kan varetage at børn og unge sikres en tryg hverdag på tilbuddet og at der er muligt at sikre stabile og nære relationer igennem opvækst.

Økonomi

Socialtilsynet vurderer at Pws bostedet Kirstinelund, såfremt belægningsprocenten øges og budgettet overholdes, overordnet har en bæredygtig økonomi. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at Pws bostedet Kirstinelund har en gennemskuelig økonomi.

Fysiske rammer

Det er socialtilsynets vurdering, at Pws bostedet Kirstinelunds fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Samlet vurderer socialtilsynet, at Pws bostedet Kirstinelunds fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det er således socialtilsynets opfattelse, at borgerne er glade for at bo på Pws bostedet Kirstinelund og de betragter det som deres hjem, med ret til og muligheden for et privatliv. Der er yderligere lagt vægt på, at de fysiske rammer og faciliteter indendørs imødekommer alle borgere, samt at der i 2015 er sket anskaffelse af udendørs legeredskaber. De fysiske rammer i forhold til målgruppen sikre at borgere under 18 år har et afsnit, hvor deres værelser er adskilt fra tilbuddets øvrige borgere.

2014.09.29

Type af tilsyn: Godkendelse af et tilbud

Type af godkendelse: Godkendelse af eksisterende tilbud

Afgørelse på godkendelse: Godkendt med vilkår

Indholdet i vilkår: Godkendelse på 1 plads 66, stk. 1 nr. 5 følger det barn, som flyttede ind på Kirstinelund den 9. maj 2014. Godkendelsen ophører ved barnets flytning eller ved det fyldte 18 år den 19.10.2020. Der henvises til tilsynsrapporten for yderligere oplysninger.

Frist for opfyldelse af vilkår: 2020.10.19

Skriv konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Socialtilsyn Syd har foretaget anmeldt tilsyn på Kirstinelund og er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analyse af indsendt dokumentation, interview med ledere, medarbejdere, borgere, pårørende, handlekommuner samt observationer, under vores tilsynsbesøg. Det er Socialtilsyn Syds overordnede vurdering af Kirstinelund, at der er tale om et velfungerende tilbud til målgruppen mellem 18 og 99 år. Socialtilsyn Syd vurderer, at der anvendes en relevant pædagogisk tilgang, som er tilpasset efter målgruppens og de enkelte borgeres behov. Det er ligeledes Socialtilsyn Syds vurdering, at Kirstinelund arbejder med de visiterede kommuners opstillede mål, og der arbejdes konstruktivt og målrettet med den enkelte borger. Socialtilsyn Syd vurderer at de fysiske rammer, som udgangspunkt, er tilpasset til de voksnes behov og rammerne giver god mulighed for både fællesskab og privatliv. Socialtilsyn Syd vurderer at borgerne støttes i dagligdagen således, at de inkluderes i samfundet via beskyttet beskæftigelse og særlig tilrettelagt uddannelse samt sociale aktiviteter. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere at borgerne støttes i at forbedre og vedligeholde deres praktiske færdigheder og det vurderes, at der udarbejdes mål for hver enkelt borger i samarbejde med relevante samarbejdspartner. Socialtilsyn Syd vurderer at der er en god og ordentlig omgangstone og det er Tilsynets indtryk, at borgerne generelt oplever tryghed og trivsel.

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsyn Syd vurderer at borgerne støttes i at forbedre og vedligeholde deres praktiske færdigheder, i form af beskyttet beskæftigelse samt STU forløb. Yderligere vurderes det, at der udarbejdes mål for hver enkelt beboer i samarbejde med relevante samarbejdspartner, herunder den primære medarbejder, borgere, myndighedssagsbehandler samt mulighed for deltagelse af pårørende. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere at borgerne støttes i dagligdagen således, at de inkluderes i samfundet via beskyttet beskæftigelse og særlig tilrettelagt uddannelse samt sociale aktiviteter. Socialtilsyn Syd vurderer at der tages højde for den enkelte borgers behov og forudsætninger, idet hver borger vurderes individuelt. Tilsynet vurderer at Kirstinelund arbejder for, at barnet opstarter i skole fra august 2014.

Selvstændighed og sociale relationer

Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelund styrker borgernes social kompetencer og selvstændighed, igennem de mål som udarbejdes efter indflytning. De individuelle mål udarbejdes under hensyntagen til hver enkelt borgers kompetencer og formåen, set i forhold til de begrænsninger diagnosen Prader Willi giver. Der arbejdes med at involvere borgerne i de daglige gøremål således, at de udvikler og vedligeholder deres kompetencer omkring de opgaver der almindeligvis følger med at bo selv. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere at tilbuddet sikrer, at den enkelte borger udvikler egne personlige kompetencer og selvstændighed via tilbuddets åbenhed mod og involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.

Målgruppe, metoder og resultater

Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelund, set i forhold til målgruppen, arbejder med en klar pædagogisk tilgang og den enkelte borger støttes via Kirstinelunds 11 pædagogiske grundprincipper. Socialtilsyn Syd vurderer at der arbejdes systematisk og struktureret med vægttab, kost, diabetes i de pædagogiske planer på den enkelte borger og arbejdet struktureres via DAN journal således, at Kirstinelund effektivt kan lave opfølgning og dokumenterer resultater af deres mål/delmål. Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelunds pædagogiske faglige tilgange og metoder er optimale for voksne med Prader Willi Syndrom samt til borgere med anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der vil kunne drage nytte af den strukturerede pædagogik der anvendes, set i forhold til diagnosen Prader Willi Syndrom. Socialtilsyn Syd vurderer at Kristinelund ikke skal godkendes til også at omfatte anbringelse af børn, idet det er Socialtilsyn Syds opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at Kristinelund har børn sammen med voksne. Dette på trods af, at der er tale om samme diagnose. Socialtilsyn Syd vurderer at der, på baggrund af tidligere godkendelse, fysisk ændring af bygning maj 2014 samt anbringelse af en 11 årig pige den 9. maj 2014, at Kirstinelund i forbindelse med godkendelsen af 107 og 108, alder 18 - 99, yderligere får en godkendelse med vilkår på det pågældende barn. Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelund sikrer, at den enkelte borger bliver hørt, respekteret og anerkendt i dagligdagen. Der er således mulighed for borgerne bliver medinddraget, har medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv samt deres hverdag. Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelund understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og samarbejder med relevante parter. Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelunds pædagogiske faglige tilgange og metoder er medvirkende til, at magtanvendelse samt overgreb forebygges så vidt muligt.

Organisation og ledelse

Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelund har en kompetent bestyrelse samt en faglig og kompetent daglig ledelse.

Kompetencer

Det er Socialtilsyn Syds vurdering at medarbejderne besidder relevante kompetencer, til at varetage målgruppens behov.

Økonomi

Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelund, såfremt belægningsprocenten øges og budgettet overholdes, overordnet har en bæredygtig økonomi. Socialtilsyn Syd vurderer yderligere, at Kirstinelund har en gennemskuelig økonomi.

Fysiske rammer

Socialtilsyn Syd vurderer at Kirstinelunds fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det er således Tilsynets opfattelse, at borgerne er glade for at bo på Kirstinelund og de betragter det som deres hjem, med ret til og muligheden for et privatliv. Det er Socialtilsyn Syds vurdering at de fysiske rammer fremadrettet betragtes, som bedst egnede for voksne fra det fyldte 18 år og op efter, på trods af bygningsændring foretaget i maj 2014. Yderligere er det Socialtilsyn Syds vurdering, at de udendørs arealer samt beliggenheden, ligeledes ses bedst egnet til voksne fra det fyldte 18 år.

 


 

Vejen Kommune Anmeldt tilsyn, PWS, Kirstinelund 3. August 2013

 

Tilsynsførende:

Helen Hilario Jønsson (Senior Manager, cand.pæd., PD og socialpædagog)
Maud Rosendahl (Chefkonsulent, cand.scient.soc)

Hanne Moltke, souschef, uddannet pædagog og ansat i to år.

Medarbejdere: En medarbejder, som har været ansat i tre og et halvt år, uddannet social- ogsundhedsassistent.

Beboere: Fire beboere

BDO blev vist rundt på stedet af: leder.

 

Tilsynets samlede vurdering

BDO har på vegne af Vejen Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på PWS Bostedet Kirstinelund. BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det data-materiale, som er indsamlet gennem interviews og observationer.

Det overordnede indtryk af PWS Bostedet Kirstinelund er, at der er tale om et velfungerende tilbud, som efter tilsynets vurdering er kendetegnet ved trygge beboere, som i høj grad giver udtryk for, at de trives godt og modtager den støtte og omsorg som de har brug for i deres udvikling. I forlængelse af dette er det også tilsynets vurdering, at ledelse og medarbejdere formår at arbejde på et højt fagligt niveau, hvor pædagogiske overvejelser, metode og indsatser er godt afstemt med beboernes behov således at man rummer at styrke deres ressourcer og støtte dem i deres udfordringer på en hensigtsmæssig måde. I videst muligt omfang er beboerne involveret i de forskellige pædagogiske indsatser.

I den forbindelse bemærker tilsynet, at der ikke er låse på køle og køkkenskabe eller til viktualierum, hvilket altid er en særlig stor udfordring for denne målgruppe. Der redegøres for hvordan man i stedet for at låse af, arbejder pædagogisk med disse af beboernes problemstillinger. I forlængelse af dette bemærker tilsynet også, at beboerne i videst muligt udstrækning indgår i daglig livsførelse, hvilket vil sige, at de i det omfang det er hensigtsmæssigt, også hjælper til med at opgaver i forbindelse med måltiderne.

Der arbejdes med relevante tilgange og metoder, og ledelse og medarbejder kan redegøre relevant herfor og give eksempler. Tilsynet anbefaler dog, at der fremadrettet arbejdes med at finde en god model for at lave pædagogiske planer, der dokumentere indsatsen og systematisk følger op på effekten på den. Det er tilsynets vurdering at der i princippet allerede arbejdes med det indhold, som ville skulle inkorporeres i en pædagogisk plan og at der arbejdes relativt systematisk hermed. Alligevel vurderer tilsynet, at det kan øge den faglige bevidsthed endnu mere og samtidigt muliggøre en mere systematisk dokumentation og evaluering af målene, hvis det skriftlige arbejde samles i en egentlig pædagogisk plan.

Tilsynet vurderer, at der er en god og indholdsrig hverdag for beboerne, som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Beboerne har indflydelse på deres egen hverdag og på fællesskabet i det omfang, de ønsker det. Beboerne involveres aktivt og der lyttes til deres ønsker og behov, hvilket synes at motivere dem godt til også at bruge deres indflydelse.

Det er ligeledes tilsynets vurdering at der er en god omgangsform og et godt sprogbrug og at beboerne også af den grund oplever at være trygge og trives. Tilsynet vurderer, at der er relevante procedurer omkring magtanvendelse og at der løbende er fokus på dette område, ligesom der uddrages læring gennem fælles sparring omkring de episoder, der opstår. Endvidere at der er relevante procedurer omkring medicinhåndtering, som overholdes og kendes af alle.

Det er tilsynets samlede indtryk at der er et godt og velfungerende samarbejde i personalegruppen og i forholdet til ledelsen. Ligeledes er der et godt eksternt samarbejde, herunder med forældrene.

Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er tilpasset beboernes behov. Endelig vurderer tilsynet, at der ikke er udfordringer omkring økonomien. Vejen Kommune Anmeldt tilsyn, PWS, Kirstinelund August 2013 4

 

Tilsynets bemærkninger og anbefalinger

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger

Tilsynet bemærker at ledelse og personale har formået at arbejde på et godt pædagogisk niveau, der kan imødegå de problematikker, der kan være med denne målgruppe i relation kost. I den forbindelse bemærker tilsynet, at der ikke er låse på køle og køkkenskabe eller til viktualierum, hvilket oftest er en særlig stor udfordring i arbejdet med denne målgruppe. Der redegøres for, hvordan man i stedet for at låse af, arbejder pædagogisk med disse af beboernes problemstillinger og i det hele taget flytter fokus.

 

Anbefalinger

Tilsynet anbefaler, at der fremadrettet arbejdes med at finde en god model for at lavepædagogiske planer. Man arbejder med de forskellige elementer af pædagogiske planer, ligesom man også arbejder effektivt med pædagogiske indsatser, opfølgning og dokumentation heraf, men aktuelt indgår det ikke i en pædagogisk plan.

 

Anbefaling om påbud

Tilsynet har ingen anbefalinger om påbud.

 


 

Vejen Kommune
Socialafdelingen
Tilsynet med private botilbud

Tilsynsrapport udarbejdet af:

Socialchef Gunnar Lund samt stedfortræder Johnny Holst

Botilbud:
Kirstinelund

Faktuelle oplysninger:

Dato for tilsynsbesøget 14. april 2011
 
Navn, adresse Kjeldbjergvej 9
Vittrup
6650 Brørup
 
Leder Kirsten Pedersen
 
Juridisk lovgrundlag Kirstinelund er godkendt efter Lov om social service, paragraf 107
 
Årstal for godkendelse Kirstinelund er godkendt i 2007.
 
Antal beboere Kirstinelund er godkendt til 7 beboere med 1 i aflastning fra 1.1 2011.
 
Normering Personalenormeringen er på 6 personer 37, 37, 30 timer x, x 10 timer, x på 28 timer mdl.
 
Målgruppe Unge med diagnosen PWS
 
Åbningstid Kirstinelund har åbent 365 dage om året.
 
Ændringer siden godkendelsen konstateret på tilsynsmøde den 21. december 2010.
Kirstinelund er med virkning fra den 1. januar 2011 godkendt til 7 beboere.

 

Organisatoriske forhold:

Ejerform

Enkeltmandsejet - ønsker det ændret til fond eller selvejende.

Besøg den 10. december 2008:
Tilsynet opfordrede at Kirstinelund arbejder på at få ejerformen ændret til at indeholde en bestyrelse.

Besøg den 21. april 2010:
Der er aftalt møde ved advokat som skal medvirke til at stedet kommer til at fungere som en fond. Man arbejder på at udarbejde vedtægter mv.

Med virkning fra den 1.1.2011 er selvejende, det ny navn er "Kirstinelund DSI"

 
Vedtægter Eftersendes
 
Bestyrelsesmedlemmer

Birgitte Wind, Vejen Kommune
Boris Jacobsen, LOS
Nina Rasmussen, ansat ved Kirstinelund
Hanne Moltke
Kirsten Pedersen, Kirstinelund

 
Godkendende myndighed Vejen Kommune
 
Godkendende myndighed Vejen Kommune
 

Ændringer siden godkendelsen konstateret på tilsynsbesøg den 21. december 2010

Kirstinelund overgår til at blive selvejende institution - vedtægter eftersendes. Ændringen skete pr. 1.1.2011.

 

Fysiske rammer:

Rammernes egnethed til formålet

Rammerne er velegnede til det normerede antal beboere.

Udover de 3 faste beboere har Kirstinelund en beboer i aflastning.

Besøg 21. april 2010:
Denne person er under 18, hvorfor der skal sikres godkendelse ved Vejen Kommunes Børneafdeling.

Huset kan rumme de faste beboere samt personen i aflastning.
Derudover er der ikke mulighed for at rumme flere beboere pt.

 
Udvendig vedligehold

Pæn vedligeholdelse af stuehuset.

Besøg den 10. december 2008:
Man er godt på vej med at etablere den udvendige sansehave.

Besøg den 16. juni 2009:

Den udvendige sansehave er nu næsten færdig. Det ser fint ud og bliver ifølge Kirsten Pedersen anvendt rigtig meget af brugerne.

 
Udvendig oprydning

Der er pænt og ryddeligt omkring husene. Det er beboere (efter evne) og personale, der sammen tager sig af den udvendige oprydning. I praksis er det dog mest x.

 
Indvendig vedligehold

Der er sket en gennemgribende renovering af stuehuset i forbindelse med etableringen af Kirstinelunden som plejefamilie.

Der bliver løbende vedligeholdt, så alt fremtræder pænt.

 
Indvendig rengøring/oprydning

Den indvendige rengøring og oprydning varetages af beboerne og personalet - igen fortrinsvist personalet.

Beboerne har ansvaret (med støtte) for deres egne værelser.

Man har etableret kontakt med en person der hjælper med at komme i bund med rengøringen.

 
Hygiejne

Hygiejnen er i orden. Toiletter bliver gjort rent hver uge - eller efter behov.
Køleskabet rengøres / tjekkes en gang ugentligt (der gemmes ikke madrester)
Kirstinelund bør kontakte Levnedsmiddelstyrelsen, for at høre om eventuelle krav.

 
Samlet vurdering

Det vurderes, at de fysiske rammer er velegnede til målgruppens størrelse og problemstillinger.

Der er blevet renoveret såvel udvendigt som indvendigt, og Kirstinelunden fremtræder pænt og velholdt.

 

Ændringer i de fysiske rammer siden godkendelsen konstateret på tilsynsmøde den 21. december 2010.

Der er ved at blive bygget til i forbindelse med opnormeringen til 7 beboere - efter planen skulle tilbygningen være klar medio februar 2011 - hvilket dog grundet vejret må betragtes som usandsynligt.

 

Personaleforhold:

Personalesammensætning
Uddannelsesmæssig baggrund

Personalegruppen er sammensat af :

x - (pt. barsel) fysioterapeutstuderende
x - SOSU
x - maskinarbejder, ufaglært pædagog
x - pædagog
x - social og sundhedsass.
x - ufaglært
x - ufaglært med relevant baggrund

Vikarer:
x - FALCK mand, ufaglært pæd.

 
Personaleudskiftning

Der har ikke været personaleudskiftning i det sidste år.

x som var ansat som SOSU er stoppet fordi hun gerne ville tilbage til plejehjemsarbejde og natarbejde, x kom i stedet.

Besøg den 16. juni 2009:
Man har netop ansat x som fastansat ufaglært pæd. medhjælper.

Besøg den 21. april 2010:
x er fratrådt og i stedet er x fastansat pr. 1. maj 2010.

 
Vikarforbrug

Man trækker ikke længere på x. Kirsten og Normann løber som regel bare lidt stærkere.

Besøg den 21. april 2010:
Der er nu ansat to faste vikarer med hver 24 timer mdl.

 
Sygdomsfravær, barsel m.v., varighed

Ingen.

Besøg den 21. april 2010:
En medarbejder er gravid og skal på barsel juni/juli 2010.

 
Psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Ledelsen synes det er alle tiders.
Der er supervision og alle kan bare komme til Normann eller Kirsten.
Privat supervision ydes også.
Kirsten vægter at medarbejderne trives og har det godt.

 
Mødeaktivitet

Der er personalemøde 1 gang mdl. + ad hoc
Der skrives referat fra disse møder.

 
MUS-samtaler, supervision Supervision. MUS samtaler holdes minimum en gang årligt.

Besøg den 10. december 2008:
MUS samtalerne gennemføres i januar.

Besøg den 16. juni 2009:
MUS samtalerne blev gennemført som planlagt.

Besøg den 21. april 2010:
Kirsten regner med at afholde flere MUS samtaler med hver medarbejder om året.

Besøg den 21. december 2010:
Der har ikke været supervision i 2010 på grund af travlhed - MUS samtalerne er afholdt.

Besøg den 14. april 2011:
De er afholdt en gang - man vil tage en runde mere efter sommerferie.

 
Samlet vurdering af personaleforhold

Det vurderes, at der er de personaleressourcer, der er nødvendige til den målgruppe Kirstinelund er godkendt til.

 
Personaleændringer siden godkendelsen

I forbindelse med opnormeringen vil man ansætte flere personaler efterhånden som pladserne besættes.

I takt med at stedet bliver større er det besluttet at indføre overlap på en halv time mellem de ansatte til afrapportering.

 

Beboer- / brugersammensætning:

Målgruppe i henhold til godkendelsen Kirstinelund er godkendt til voksne med PWS.
 
Svarer beboer- / brugersammensætningen til målgruppen? Beboersammensætningen svarer til den godkendte målgruppe.
 
Evt. ændringer af / problemer med målgruppen Ingen.
 
Handleplaner

Udarbejdes for hver beboer som ligger i beboerens sagsmappe. Der udarbejdes statusrapport som ligger i sagen sammen med Lille Veums statusrapport for dagtilbudsdelen.

Man deler endvidere kontaktbog med Lille Veum for at sikre koordinering af den pædagogiske indsats.

Besøg den 21. april 2010:
Kirsten vil kontakte Lille Veum for at drøfte hvorledes videndelingen kan fortsætte nu hvor Lille Veum er gået over til Bosted systemet.

 
Beboer- / brugerindflydelse Man har oprettet en beboergruppe hvor beboerne alene kan bringe alle emner i spil. Man planlægger at støtte beboerne i at holde strukturen med et møde hver måned.
 
Varighed af opholdet Den øvre grænse er endnu ikke nået.
 
Udviklingstemaer

Beboerne skal snart kunne komme på nettet og blive dus med computere med generelt.

Besøg den 16. juni 2009:
Beboerne er nu alle "online" - de får meget støtte fra personalet til at anvende internettet hensigtsmæssigt.

Besøg den 21. december 2010:
Der er meget fokus på at beboerne ikke anvender internettet på en måde som skaber problemer for dem og som giver dem uhensigtsmæssige relationer.

Besøg den 14. april 2011:
Alle beboerne er tilbudt at deltage i et mave/tarm forskningsprojekt på Skjeby Sygehus. Derfor kommer Skejby Sygehus på besøg for at forklare om projektet.

 
Samlet vurdering af gruppesammensætningen Gruppen fungerer fint sammen.
 
Ændringer i målgruppen og normering siden godkendelsen Ingen.

 

Pædagogisk / behandlingsmæssig praksis:

Værdigrundlag

Kirstinelunds grundsyn er, at vi skal møde brugerne der hvor de er. Det betyder at vi oplever den enkelte bruger som en person med masser af kvaliteter og at det at være bærer af Prader Willi Syndrom er en naturlig del af dem.

Når vi siger at vi skal møde dem der hvor de er, betyder det også at vi respekterer deres behov for hjælp til at klare hverdagen på en måde, hvor de kan udvikle sig og få et godt liv. Hvad er et godt liv?

Her på stedet mener vi bl.a. at et godt liv fx er at den enkelte bruger har mulighed for at udvikle livskompetencer, hvilket bl.a. opnåes ved at de ansatte her på stedet fungerer som dynamiske omsorgsroller for brugerne. Et godt liv er også at opnå mål og succes.

Det er personalets opgave at finde den enkelte brugers svage og stærke sider, og styrke disse, gerne gennem forskellige aktiviteter. Der arbejdes realitetsorienteret, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer og problemer, for at stabilisere den psykiske tilstand samt styrke de sociale færdigheder.

 
Behandlingsmetode Vedholdende neuropædagogik.
 
Generel vurdering af det pædagogiske /behandlingsmæssige arbejde

Kirstinelund tilstræber at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for brugerne, da de har brug for dette. Brugerne har en syndromrelateret adfærd, som bunder i en organisk årsag. Det er et kronisk udtryk for fejlfunktioner i hjernen.

Derfor har vi som personale været nødt til at skabe nogle rammer som kan være med til at dæmpe brugernes indre kaos. Ved at skabe struktur i hverdagen kan de ansatte være det filter som brugernes svagt udviklede over jeg ikke har.

 
Vurdering af skriftligt arbejde / rapporter o.l. God struktur på statusrapporterne og det skriftlige arbejde.
 
Behov for / initiativer til metodeudvikling / udviklingstema

Sansehaven er godt på vej i etableringsprocessen.

Besøg den 21. april 2010:
Man agter at arrangere en ekskursion i fællesskab til København for at se Palæet hvor kronprinsearret bor samt se Mary Poppins på det Ny teater, med efterfølgende overnatning på vandrehjem, samt besøg for at se kronjuvelerne.

Besøg den 21. december 2010:
Det var en god tur - (beboerne samtykker og siger at de også gerne vil en tur til udlandet engang..)

 
Nye tiltag / udviklingstendenser

Se ovenstående.

Man er opmærksom på ikke at sætte for mange initiativer i værk på samme tid da man derved kan skabe ustabilitet for beboerne.

 
Samarbejde / relationer til kommune, pårørende I forhold til kommunen: Godt.
I forhold til pårørende: Godt.
 
Klagesager Ingen.
 
Særlige problemstillinger og opfølgning på disse  
 
Samlet vurdering af det pædagogiske / behandlingsmæssige arbejde i botilbuddet Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem det, der tilbydes og det, der foregår på Kirstinelund.
 
Ændringer i det behandlingsmæssige / pædagogiske indhold siden godkendelsen

Besøg den 21. december 2010
Ingen ændringer.

 
Samlet vurdering af det pædagogiske / behandlingsmæssige arbejde i botilbuddet Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem det, der tilbydes og det, der foregår på Kirstinelund.

 

Tavshedspligt:

Hvordan forvaltes den?

Alle skriver under på en erklæring af tavshedspligt ved ansættelsen. Man prioriterer dette meget højt og tager det med i MUS samtalerne.

 

 

Medicin:

Besøg den 10. december 2008:

Medicin doseres af Kirsten Pedersen. Tilsynet spurgte til om ikke man kunne lade apoteket foretage doseringen. Tilsynet vil fremsende noget materiale omkring medicinhåndtering.

 
Besøg den 16. juni 2009:

I forhold til medicinhåndteringen ville tilsynet fremsende noget materiale som Viborg Kommune har udarbejdet til inspiration for udarbejdelse af Kirstinelunds egen medicinhåndteringspolitik.

 
Besøg den 21. april 2010:

Tilsynet gjorde opmærksom på, at man med fordel kunne overlade medicindoseringen til apoteket for derved at frigøre ressourcer til det pædagogiske arbejde.

Tilsynet anmodede om at få fremsendt procedure omkring medicindoseringen / håndteringen.

 
Besøg den 21. december 2010:

En medarbejder har været på medicinkursus.

Livsvigtig medicin doseres nu fra apoteket.

 

 

Magtanvendelser:

Antal

2 siden godkendelsen i december 2007.

Besøg den 10. december 2008:
Der har været 2 mere siden besøget i september 2008.

Besøg den 16. juni 2009:
Der har været to magtanvendelser siden sidste besøg.

Besøg den 21. april 2010:
Der har været to magtanvendelser siden sidste besøg. Disse er blevet behandlet efter reglerne.

Besøg den 21. december 2010:
Der har været to magtanvendelser siden sidst - disse er indberettet til handlekommunen.

 
Pædagogisk vurdering af disse

Magtanvendelse anvendes sjældent men når det sker er det oftest for at forebygge at en situation udvikler sig. Dette vurderes hensigtsmæssigt for at forhindre at en situation eskalerer.

Besøg den 10. december 2008:
Man har vurderet at en beboers usikkerhed omkring et kommende statusmøde skabte den usikkerhed som førte til magtanvendelsessituationen.

Besøg den 16. juni 2009:
Man vurderer at den ustabilitet som en personaleudskiftning har medført har medført den usikkerhed blandt beboeren som medførte de to magtanvendelse.

Man er på Kirstinelund meget opmærksom på at forebygge behovet for magtanvendelser, forstået på den måde, at man forsøger at sikre den stabilitet og de rammer som beboerne har brug for.

Besøg den 21. april 2010:
Ingen af de to magtanvendelser vurderes at være uberettigede hvorfor de ikke giver anledning til yderligere tiltag. Det faglige fokus omkring magtanvendelserne er stadig meget stort.

Besøg den 21. december 2010:
Tilsynet vil undersøge hvordan man kan sikre kvaliteten i opfølgningen af magtanvendelser når handlekommuneforpligtelsen bliver i den betalende kommune og indberetninger om magtanvendelser sendes til handlekommunen.

Besøg den 14. april 2011:
Det blev aftalt, at fremtidige magtanvendelser sendes til handlekommuen. Det er desuden aftalt, at alle magtanvendelser fremover overordnet drøftes på tilsynsmøderne.

 
Initiativer som følge af magtanvendelser

Besøg den 10. december 2008:
Man vil fremover forsøge at forebygge situationer som de sidste ved at tage hånd om dette før statusmøder.

Besøg den 21. december 2010:
Man har fået undersøgt den pågældende beboer ved psykolog og vil undersøge om der måske andre lidelser som kan forklare hendes adfærd (obs epilepsi)

I forhold til den pædagogiske praksis indebærer dette at man har anvendt supervisoren i forhold til håndtering af den konkrete beboer.

 
Samlet vurdering af magtanvendelser

Man vælger til tider at gribe tidligt ind i en situation for at forebygge at den eskalerer og udvikler sig til noget man erfaringsmæssigt ved er voldsomt.

Dette gør man for at sikre beboerne en vis form for værdighed (eks. hvis man fører dem ud af Brugsen med magt for at forhindre dem i at skabe sig vildt meget i butikken over at de ikke kan få noget de ikke har råd til)

Besøg den 16. september 2008:
Ingen ændringer i forhold til godkendelsen.

Besøg den 10. december 2008:
Det er tilsynets vurdering at Kirstinelund har god fokus på magtanvendelsesbestemmelserne herunder gennem supervision at skabe refleksion og indarbejde dette i praksis.

Besøg den 21. december 2010:
På baggrund af supervisorens anbefalinger vil man vælge at gribe meget hurtigt ind for at forebygge at situationerne eskalerer og måske fører til en magtanvendelse.

 

Økonomi:

Anvendelse af budget

Man styrer ved hjælp af revisoren.

Man sikrer overholdelse af budgettet ved kun at hæve de beløb man har sat af til de forskellige formål.

For hvert kvartal afleveres kvitteringerne til opfølgning på budgettet og revisoren samler sammen til opfølgning til september/oktober.

Besøg den 21. april 2010:
Det er netop besluttet at der skal udarbejdes kvartalsmæssige oversigter over budget og regnskab.

 
Sammenhæng mellem budget og regnskab OK
 
Mulighed for at opfylde målsætningen indenfor den økonomiske ramme OK
 
Prioriteringer af større dispositioner indenfor den økonomiske ramme Ingen større projekter.
 

 

Tilsyn:

Hyppighed

Der planlægges 4 tilsynsbesøg om året. Der kan forekomme uvarslet besøg.

Besøg den 16. september 2008:
I 2009 sættes antallet ned til to.

 
Indhold

Der gennemføres samtaler med både ledelsen, de ansatte og beboerne.

Tilsynsrapporten kommer til at fungere som dagsorden for de fremtidige tilsynsbesøg.

 
Atmosfære
Botilbuddets vurdering af tilsynet

God og venlig atmosfære.
Man glæder sig til tilsynet hvilket man har ønsket i en årrække.

 
Møderække for 2008 16.9.08, 10.12.08 kl. 13-15.
 
Møderække for 2009 17. juni 2009, 18. november 2009 kl. 13-15.
 
Møderække for 2010 21. april 2010 kl. 10.30, 12. november 2010 kl. 10.30 (aflyst erstattet af møde den 21. december)

 

Konklusion:

Samlet konklusion

Kirstinelund er et opholdssted som til trods for at det først blev godkendt for få år siden i praksis har fungeret som sådan i mange år.

Stedet bærer præg af at man er meget opmærksom på at sikre beboernes trivsel og give dem mulighed for at udvikle sig under trygge rammer.

 
   
 
Kirstinelund | Kjeldbjergvej 9 | 6650 Brørup | 75 38 80 42 | 24 66 43 75 | kirstinelund@bbsyd.dk